Merhaba, tekrar hoş geldiniz!

Bilgi sahibi olanlarla ihtiyaç duyanları buluşturmak, farklı bakış açılarına sahip insanları bir araya getirerek birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve herkesin bilgisini paylaşmasını sağlamak istiyoruz.

Köy Sınırları İçinde ve Dışındaki Arsamın İmarı?

Admin

S.E.O
Administrator
Katılım
30 Eki 2016
Mesajlar
6,752
Beğeniler
11
Puanları
18,020
Konum
Zonguldak
Ad Soyad
Turhan Karabulut
Meslek
Emlak
Yaş
45

Köy Sınırları İçinde ve Dışındaki Arsamın İmarı?​

Bir köye ev yapma koşulları arsanın “Köy Yerleşik Alanı” içerisinde veya dışarısında olması ile farklılaşmaktadır.
Her iki alanda da 3194 sayılı İmar Yasasına bağlı olarak çıkartılan “Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda uygulanacak imar yönetmeliği” hükümleri geçerlidir.
Söz konusu yönetmeliğe göre;
Eğer arsa, “ Köy yerleşik alanı “ içerisindeyse;

· Köy yerleşik alanlarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii vb. köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.
· Yukarıdaki sayılan yapılar dışındaki ruhsata tabi yapılara inşaat ve yapı kullanma izni, valiliklerce verilir.
· Köy ve mezarlıkların yerleşik alanları içinde yapılacak ifraz işlemlerinde, parsel genişlikleri (10.00) m’den, parsel derinlikleride (20.00) m’den az olamaz.
· İfraz suretiyle meydana gelecek yol, otopark, yeşil alan gibi yerle düzenleme ortaklık payı köy tüzel kişiliği adına bedelsiz terk edilir. Bu oran parselin %35’inden fazla olamaz.
· Bina cephe ve istikametlerinin, köy mevcut teşekkülü esas alınarak taahhütname alınarak tayin ve tespitine köy ihtiyar heyeti yetkilidir.
· İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz.
· Köy ve mezarların yerleşik alanlarında taban alanı kat sayısı (müştemilat da dahil) %50’yi geçemez.
Eğer arsa köy yerleşim alanı içerisinde değilse ;
· TAKS : % 5 (Taban alanı katsayısı- Bir yapının parsel tabanında kapsadığı inşaat alanın parsel alanına oranı.)
· Maksimum inşaat alanı 250 m2.
· H : 6.50 m. (Yükseklik)
· Parselin kadastral yola cephesi olması gerekir.
· Eğer parsel çok büyük olduğunda çeşitli nedenlerden dolayı ifraz söz konusu ise, ifrazlardan (Bölünme) sonra elde edilecek her parsel 5.000 m2 ‘den küçük olamaz. Bu parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan veya var olan bir yola, yapılan ifrazdan sonra en az 25 m. Cephesi bulunması zorunludur.
· İmar durumu almak için, tapu veya tapu yerine geçecek belge ve röperli kroki ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir. Alınacak imar durumu doğrultusunda hazırlanacak proje ile yine Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne başvurularak ruhsat almak mümkündür. Arsa, köy yerleşik alanı dışında olduğunda da muhtardan izin almak söz konusu değildir.

Bu Makaleleri de Beğeneceksiniz!​

 1. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 2. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 3. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 4. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 5. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 6. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 7. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 8. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 9. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 10. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 11. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 12. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 13. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 14. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 15. You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Köy Yerleşik Alanı Ve Civarında Yapı Yapma Koşulları​

KÖYLERDE YAPILACAK YAPILAR VE UYULACAK ESASLAR

MADDE 27 - Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fenni mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.
Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hallerde köy yerleşik alan sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenen yollar, ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamu yararı kararı alınarak oluşturulur.
Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.
İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması halinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir.
İmar planı olmayan köy yerleşik alanı sınırları içerisinde köyün ihtiyacına yönelik olarak ilk ve orta öğretim tesisi, ibadet yeri, sağlık tesisi, güvenlik tesisi gibi yapılar için imar planı şartı aranmaz. Ancak yer seçimi, valilikçe oluşturulan bir komisyonca hâlihazır harita veya kadastro paftaları üzerinde kesin sınırları ile belirlenir. Bu yapı ve tesislere uygulama projelerine göre ilgili yatırımcı kamu kurum ve kuruluşu adına yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle belirlenir.'

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.

You do not have permission to view link Giriş yap veya üye ol.
 
Üst Alt
erotik film izle sex filmleri izle hdd dolum çaycuma satılık daire